E-SZKOŁA ZS3 nr 3

Strefa Rodzica - dokumenty do pobrania

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

MENU OBIADOWE - stołówka szkolna

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych i sprzętu rehabilitacyjnego

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Klub Świetlik

Rehabilitacja 25Plus

Statystyki

Odsłon artykułów:
3300401

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Dzień Nauczyciela :)

Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej! z tej okazji przygotowaliśmy dla całej społeczności szkolnej film, a w nim i pewna zagadka... jesteśmy ciekawi, czy odgadniecie?

Nowy projekt KLUB ŚWIETLIK!!!

Rozpoczynamy realizację Projektu „Klub Świetlik" , którego celem będzie prowadzenie zajęć edukacyjnych, odbywających się po lekcjach w formule Klubu Młodzieżowego w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku. Projekt jest realizowany w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 37670 zł. Pierwszym etapem realizacji jest przeprowadzenie rekrutacji do projektu. Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji wkrótce na stronie internetowej.

Regulamin rekrutacji do Klubu Świetlik > pobierz 
Załącznik nr 1 - FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA/KANDYDATKI PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM > pobierz
Załącznik nr 2 - FORMULARZ REKRUTACYJNY OSOBY Z OTOCZENIA KANDYDATA/KANDYDATKI PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM > pobierz 
Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM > pobierz 
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIU OSOBY Z OTOCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU > pobierz
Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY ZAGROŻONEJ UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM > pobierz

Dzień Edukacji Narodowej

Zajęcia w Klubie Świetlik

Rozpoczęliśmy zajęcia w Klubie Świetlik, którego celem jest prowadzenie zajęć edukacyjnych, odbywających się po lekcjach w formule Klubu Młodzieżowego. Projekt jest realizowany w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach programu będziemy realizować następujące cele:
- wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;
- pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych;
- wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;
- kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych;
- wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;
- zapewnienie bezpiecznych form spędzanie czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań.

Czytaj więcej...

Wznowiliśmy realizację projektu „Klubu Świetlik”

Od września wznowiliśmy realizację projektu „Klubu Świetlik”. Zajęcia w ramach projektu, będą odbywać się od poniedziałku do piątku popołudniami, poza planem zajęć szkolnych tak, aby uczestnicy w sposób aktywny mogli skorzystać z oferowanego wsparcia.
Dwudziestu uczestników będzie uczestniczyć w zajęciach filmowo-teatralnych, arteterapii z sensoplastyką, grach i zabawach, muzykoterapii, bezpieczeństwa i profilaktyki, a także w spotkaniach z psychologiem.
W ramach projektu realizowany będzie również coaching rówieśniczy, który pomorze w różnych sferach, m.in:

  • edukacyjnej - (pomoc w nauce) – uczniowie klas starszych pomagają młodszym kolegom w zrozumieniu materiału szkolnego;
  • działania o charakterze socjoterapeutycznym – (pomoc w zajęciach o charakterze socjoterapeutycznym) - promowaniu pozytywnych wzorców zachowań, wspieranie kolegów w pokonywaniu trudności w relacjach z innymi;
  • profilaktycznej (pomoc w akcjach profilaktycznych) – promowaniu zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom podczas akcji profilaktycznych;
  • mediacyjnej (pomoc w mediacjach) – rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, w sytuacjach problemowych.

Czytaj więcej...